您当前的位置:小学教学设计网小学语文语文试题 → 文章内容
Clear History您的访问记录
 • 语文
 • 数学
 • 英语
 • 综合
 • 管理
 • 图片
 • 声明
   本站部份图文由网上收集,所有资源仅供学习参考之用,版权和著作权归原作者所有.如果您发现侵犯您的权益,请即时通知,本站将立即删除!--小学教学设计网 
  2009-2010学年小学四年级上册11-12单元生字词测试卷
  作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2010-1-25 2:51:52  字体大小:  
  ◆您现在正在阅读的2009-2010学年小学四年级上册11-12单元生字词测试卷文章内容由<小学教学设计网>收集, 请记住本站网址:www.xxjxsj.cn.以便下次访问!本站将为您提供更多的精品教学资源!2009-2010学年小学四年级上册11-12单元生字词测试卷

  班级:                 姓名:           卷面:             得分:        
  家长的话:                                                     
  孩子的话:                                                     
  一、看拼音,写词语。
  lǎn sǎn           bài fǎng          hán xuān          lā jī
  (        )      (        )     (        )       (       )
  zhī zhū wǎng      āng zāng          wū zhuó           bù jīn
  (        )      (        )     (        )       (       )
  zhòu méi tou      chén sī           kuā yào           tiào yuè
  (          )    (        )     (        )       (       )
  lán gān           jìn qíng          pí juàn           kū long
  (        )      (        )     (        )       (       )
  ān rán            shū shì           yǐ kào            fēn xiǎng
  (        )      (        )     (        )       (       )
  yāo qǐng          mài jìn           lào zāi           tuī yí
  (        )      (        )     (        )       (       )
  zēng jiǎn         niǔ kòu           gē de xià         dīng zi
  (        )      (        )     (        )       (       )
  qī hēi            léi shēng         xī gài            zhèn dòng
  (        )      (        )     (        )       (       )
  móu shēng         pú rén            quán tou          jū gōng
  (        )      (        )     (        )       (       )
  shēn suō          shēn yín          chén mín          zhōu yóu
  (        )      (        )     (        )       (       )
  jìn lì            jí jiāng          hán liú           zhòu rán
  (        )      (        )     (        )       (       )
  yīn yún           lǐn liè           jiàng luò         huàn yìng
  (        )      (        )     (        )       (       )
  zhèn luò          héng fú           chì jiǎo          zhú gān
  (        )      (        )     (        )       (       )
  pāo xuě qiú       huá bīng
  (        )      (        )
  zhì cún gāo yuǎn        lǐ zhí qì zhuàng       chēng mù jié shé
  (             )       (             )      (             )
  pī li pa lā             jiē èr lián sān        lái zhě bú jù
  (             )       (             )      (             )
  cè mǎ yáng biān         fēn bēng lí xī         zì gù bú xiá
  (             )       (             )      (             )
  xī bó lì yà             fēn fēn yáng yáng      tóng yún mì bù
  (             )       (             )      (             )
  wàn lài jù jì           jí mù yuǎn tiào        fěn zhuāng yù qì
  (             )       (             )      (             )
  ruì xuě fēng nián       kuáng wǔ fēi xuán      ruò yǐn ruò xiàn
  (               )     (               )    (             )
  pào huǒ lián tiān       sù rán qǐ jìng         bīng tiān xuě dì
  (             )       (             )      (             )
  ào rán yì lì            mò mò wú wén           qiān zī bǎi tài
  (             )       (             )      (             )

  二、按原文填空。
  1、用         ,不能形容海的辽阔,         ,不足以形容海的深度。
  2、                               ,慕鸿鹄以高翔。(南朝  丘迟)
  3、不积         ,               ;不积         ,              。
                                             (战国  荀子)
  4、勿以             ,勿以             。(三国  刘备)
  5、玉屑似的雪末儿           ,在           ,幻映出                  。
  6、                    ,                    。(唐  岑参)
  7、                    ,                    。(宋  卢梅坡)
  8、               江  雪   (唐)     
                         ,                    。
                      ,                    。
  9、想起夏天的树林,         ,         ,                         。
     一个小孩,         ,             ,             ,             ,
                                   。
     他仰起小小的头,         ,         ,         ……
  10、十月上雪雪满天,                                 。
  11、今冬麦盖三层被,                                 。

  [] [繁體中文] [打 印] [复制本文] 

  小学教学设计网文章评论