您当前的位置:小学教学设计网小学语文语文相关字词句篇 → 文章内容
Clear History您的访问记录
 • 语文
 • 数学
 • 英语
 • 综合
 • 管理
 • 图片
 • 声明
   本站部份图文由网上收集,所有资源仅供学习参考之用,版权和著作权归原作者所有.如果您发现侵犯您的权益,请即时通知,本站将立即删除!--小学教学设计网 
  人教版小学语文四年级词语盘点练习
  作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2012-6-16 0:04:35  字体大小:  
  ◆您现在正在阅读的人教版小学语文四年级词语盘点练习文章内容由<小学教学设计网>收集, 请记住本站网址:www.xxjxsj.cn.以便下次访问!本站将为您提供更多的精品教学资源!人教版小学语文四年级词语盘点练习

  四年级词语盘点
  单元二                       班级:          姓名:       学号:    
  读读写写
  wéi chí   cái fù    jīng zhàn   qì zhòng   shǔ yú   bǎi huò    qíng xíng
  (      )(     )(        )(        )(       )(       )(        )
    dào dé   hào mǎ   xiàng pí   zūn yán    táo nàn  shàn liáng   pǔ shí   
  (      )(      )(       )(       )(      )(       )(       )
  kuǎn dài   lì wài    hóu jié  zàn shǎng   chuíbèi   jiāng yìng   xǔ pèi   
  (       )(      )(       )(        )(       )(         )(       )
  bō diàn huà    huǎn huǎn shǐguò    mèn mèn bú lè   miàn chéng cài sè   
  (           )(                )(             )(               )
  pí bèi bù kān      láng tūn hǔ yàn     gǔ shòu rú chái   
   (              )(                )(               )
  读读记记
  bēn chí  kuì zèng   tiān jīn   sǔn shāng  liàng shài  zhú qiān  huǒ hòu
  (      )(        )(       )(       )(       )(       )(        )
    dān wù   zhuàn qián  shú liàn  jiào dǎo   jiǎng jiū   shòu yì  chén zhòng
  (       )(       )(       )(       )(       )(       )(        )
    dào xiè   yǎn shén   bào yuàn    gǔ lì   kuān róng   mèng mèi yǐ qiú 
  (      )(        )(       )(       )(       )(                 )
  zǒu jiē chuàn xiàng     jiāng xīn bǐ xīn     jié jū  
  (                 )(                 )(       )


  四年级词语盘点
  单元三     读读写写           班级:          姓名:       学号:    
  lǚ yóu    yòu gūi   shā tān   zhēn chá    qǐ tú   qíng yuàn   chǔn shì 
  (      )(       )(       )(       )(       )(        )(        )
    hǎi ōu    bǔ jiù   biān fú  qīng lǎng  bǔ zhuō   fēi é   wén zi   bì kāi 
  (      )(      )(      )(      )(      )(      )(      )(      )
  mǐn ruì  líng dāng  cāng yíng  jiē kāi   tuī jìn   zhàng ài wù  fǎn huí
  (      )(       )(         )(       )(      )(           )(      )
    yíng guāng píng   zhēng xiān kǒng hòu  ruò wú qí shì    jiàn sǐ bù jiù 
  (              ) (                )(              )(              )
    yú guàn é chū    yú bù kě jí    qì chuǎn xū xū   xiǎng chè yún xiāo 
  (             )(            )(              )(               )
    héng qīshù bā 
  (            )读读记记
  zhù cháo  yáo lán   nǎi zhì  féi wò   zhē téng  yōu huàn  qīng ér yì jǔ
  (       )(      )(     )(      )(      )(      )(            )
    dī bà    qīn shí     bēng tā  huǐ miè   zhí bèi   jīng yíng  sào zhǒu   
  (      )(       )(       )(      )(       )(        )(       )
    fǔ làn   tǔ rǎng   qī xī    bǔ shí   fán zhí  zhì fú    jī yì   cǎn huò   
  (      )(      )(      )(      )(      )(      )(      )(     )
  guān jiàn    yù chū yòu zhǐ    duō zāi duō nàn   suí xīn suǒ yù   

  完整WORD版点此下载:点击下载此文件

  [] [繁體中文] [打 印] [复制本文] 

  小学教学设计网文章评论